O projektu

POPESTRIMO ŠOLO

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 9. septembra 2016 na svojih spletnih straneh objavilo:

 JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ »Popestrimo šolo 20162021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Na omenjen razpis se je prijavila tudi naša šola in bila (skupaj s 49 drugimi šolami) tudi izbrana.

Aktivnosti, ki smo jih prijavili na razpis, so naslednje:

Individualno delo z učenci oz. delo v manjših skupinah učencev
Podaktivnost Trajanje Namenjena učencem Opis podaktivnosti
UČNA POMOČ  (Boljše ocene dobim, bolj se veselim.) Celo šolsko leto Od 4. do 9. razreda Učenci se bodo naučili bralne pismenosti,  pravilnega zapisovanja besedila, urejanja zapiskov, izdelave miselnih vzorcev, iskanja bistvenih podatkov iz besedila, spoznavali bodo metode reševanja besedilnih nalog, nadgradili bodo matematične kompetence (logično in prostorsko razmišljanje) ter predstavljanje (formule, modeli, konstrukcije, grafi in razpredelnice), nadgradili bodo kompetence tujega jezika.
NADARJENI UČENCI (Več znam, več veljam.) Celo šolsko leto Od 6. do 9. razreda Učenci se bodo naučili s poukom pridobljena znanja in veščine izkoristiti za doseganje svojih življenjskih ciljev. Poudarek bo na kreativnih metodah dela, ki bodo spodbujale učence, da svoj talent najbolje izkoristijo.
BEREM ZATE, BEREM ZASE! Celo šolsko leto Od 1. do 9. razreda Razvijali bomo različne jezikovne spretnosti, kot so branje, pisanje, poslušanje in bralno izražanje. V sklopu teh ur bodo učenci spoznali različne revije, časopise, internetne strani, knjige, pravljice …
JAZ POMAGAM TEBI, TI POMAGAŠ MENI! Celo šolsko leto Od 1. do 9. razreda Pri teh urah se bodo učili, kako čim bolj uspešno komunicirati z vrstniki in učitelji, kako narediti najboljši vtis in navezati prvi stik. Učili se bodo bontona in kje ter kdaj ga uporabljati; učili se bodo, kako sodelovati z drugimi in kako se prilagajati drugačnosti.
‘MALI IN VELIKI PRIJATELJI!’ Celo šolsko leto Od 1. do 6. razreda Učenci petih in prvih razredov bodo sodelovali v projektu ‘Mali – veliki prijatelji’. To bo neke vrste tutorstvo med najmlajšimi in najstarejšimi učenci šole. V sklopu tega bomo pripravili/zapisali tudi kodeks tutorske pomoči. V ospredje bomo postavili druženje otrok z namenom utrjevanja šolskega znanja, razvijanja ustreznih vrednot in krepitve pozitivnih medsebojnih odnosov.
FOTOGRAF NAJ BO! Celo šolsko leto Od 4. do 9. razreda V sklopu teh ur se bodo učenci seznanili s fotoaparatom, v praktičnem delu pa se bodo poskusili tudi sami. Z  nastalimi fotografijami prijavili na različne foto natečaje in v šoli pripravili razstavo najboljših fotografij.
KO BOM VELIK/A, BOM VRTNAR/KA! Celo šolsko leto Od 1. do 6. razreda Učenci bodo pri teh urah spoznavali zelišča in njihove zdravilne učinke. Zato bodo v tem šolskem letu zasadili in poskrbeli za svoj prvi zeliščni vrt. Zelišča, ki bodo zrasla, bodo učenci pobrali in posušili ter jih uporabili pri urah kuhanja ter spoznavanju domačih kulinaričnih specialitet.
OPLOTNIŠKI RAZISKOVALCI! Celo šolsko leto Od 6. do 9. razreda Pri teh urah se bomo z učenci lotili raziskovalnega dela na področju psihologije, pedagogike, sociologije in tudi turizma. Napisali bomo raziskovalno/e nalogo/e, s katero/katerimi se bomo prijavili na srečanje mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev, ki ga vsako leto organizira/pripravi Zveza za tehnično kulturo Slovenije.
RAZMIŠLJAM KRITIČNO! Celo šolsko leto Od 4. do 9. razreda Učenci bodo ob prebiranju aktualnih družbenih pojavov raziskali situacijo in poskušali ustvariti svoje mnenje. Spoznavali bodo osnove retorike, pomen neverbalne komunikacije, učili se bodo govorno nastopati in analizirati nastope drugih.

MEDIJI

(Radio, teve, vse nam gre.)

Celo šolsko leto Od 7. do 9. razreda Učenci bodo spoznali lokalni radio, obiskali bodo radijsko postajo ter spoznali delo novinarjev, režiserjev, snemalcev, montažerjev in tonskih tehnikov. V sodelovanju z lokalno KTV bodo posneli prispevek in posnetek zmontirali. Sodelovali bodo pri izdelavi šolskega glasila.

TURIZEM

(Naj turist navdušen bo čist.)

Celo šolsko leto Od 6. do 9. razreda Delo bo potekalo v tesnem sodelovanju z lokalnim turističnim društvom (TD Oplotnica). Sodelovali bodo tudi na državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Učenci se bodo prijavljali na natečaje, razpise in pisali raziskovalne naloge, ker so v preteklosti že bili zelo uspešni.
DRUGE KULTURE ME BOGATIJO! Celo šolsko leto Od 5. do 9. razreda Učenci bodo pri teh urah spoznali druge države, kulture, jezike in ljudi. V sklopu tega bomo v sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline.
VEM, KAJ JEM! Celo šolsko leto Od 1. do 9. razreda Učenci bodo pri teh urah spoznali pomen zdrave prehrane in se tudi sami naučili pripraviti zdrav obrok, saj bodo pri teh urah tudi kuhali. K sodelovanju bomo povabili različne strokovnjake/kuharje, ki bodo učencem na zanimiv in drugačen način predstavili kuhanje in zdravo prehrano.
KDO JE PROSTOVOLJEC? Celo šolsko leto Od 1. do 9. razreda Učenci bodo pri teh urah nudili učno pomoč mlajšim učencem in obiskovali starejše krajane v kraju. Poleg tega bodo pomagali pri organizaciji različnih humanitarnih akcij (dobrodelni koncerti, dobrodelna tržnica, …), zbiralnih akcijah (zbiranje papirja, zamaškov, kartuš, oblačil, igrač, šolskih potrebščin, …), nudili medvrstniško pomoč, pomagali živalim in se družili s starejšimi občani.
MLADI ODLOČEVALCI Celo šolsko leto Od 8. do 9. razreda Učenci bodo spoznali demokratične procese na različnih nivojih. Govorili in razpravljali bodo o demokratičnem odločanju na ravni Evropske unije, na nacionalni ravni in tudi o odločanju na lokalni ravni. Tako bodo imeli možnost realnega vpogleda v to, kako deluje Občina Oplotnica, saj bodo med drugim obiskali zaposlene na Občini in se udeležili seje občinskega sveta.
RAČUNALNIŠTVO (Učim se na klik) Nekajteden-ske delavnice Od 3. do 9. razreda Delo bo potekalo prilagojeno glede na starostno obdobje učencev. Nižji razredi bodo spoznavali osnove ravnanja z računalnikom ter dobili bodo napotke za varno rabo interneta. Višji razredi bodo svoje znanje nadgradili, delali bodo samostojno pod mentorstvom multiplikatorja POŠ.

KARIERNA ORIENTACIJA

(Ko bom velik/a bom …)

Od januarja do junija Od 1. do 9. razreda Učenci bodo spoznali podjetništvo od ideje do realizacije. Delo bo potekalo v manjših skupinah, zato bodo lahko učenci samostojno raziskali, kako do uresničitve svoje podjetniške ideje. V sodelovanju z lokalnimi gospodarskimi subjekti bodo učenci spoznali pojem podjetništva in podjetnosti, kar jim bo pomagalo pri karierni orientaciji.

ORIENTACIJA V PROSTORU

(Od kod in kam, to jaz že znam.)

Od januarja do marca Od 5. do 6. razreda V učilnici bodo učenci najprej dobili teoretično podlago za uspešno navigacijo v naravi, spoznali bodo osnovne pripomočke za orientacijo (zemljevid, kompas, kartografske znake, metode kartiranja) ter tudi načine orientacije nekoč (po položaju sonca,  lune ter zvezd) in danes (s pomočjo sodobnih navigacijskih naprav, ki porabljajo GPS-satelite). S pridobljenim znanjem se bodo učenci nato (pod nadzorom) orientirali v naravi.

EKOLOGIJA

(Bodi eko.)

Od januarja do junija Od 5. do 7. razreda Delo bo potekalo v sodelovanju z regionalnimi pridelovalci ekoloških pridelkov, bodo pa tudi sami poskusili ekološko pridelavo vrtnin na šolskih vrtičkih. Predstavljeni jim bodo novi trendi in priložnosti v primarnem in storitvenem sektorju, kar jim bo pomagalo pri karierni orientaciji. Učenci se bodo prijavljali na razpise, natečaje in raziskovalne naloge.
BIODIVERZITETA NAŠEGA OKOLJA (Kaj je to biodiverziteta?) V septembru in oktobru ter maju in juniju Od 7. do 9. razreda V učilnici bodo učenci sami s pomočjo spleta raziskali različne razlage pojma biodiverziteta in s kakšnimi metodami ter kazalniki se biodiverziteta definira. Ugotovitve bodo predstavili ostalim učencem. Ostali del bo potekal na terenu, kjer bodo obiskali različna naravna okolja (npr. gozd, travnik, močvirje …) ter preizkusili metode dela, ki so jih spoznali v učilnici.

ŠPORT

(Jaz sem fit)

Od januarja do junija Od 6. do 9. razreda Delo bo potekalo v obliki delavnic in raziskovalnih nalog na temo zdravega načina življenja. Učenci bodo sami na spletu poiskali smernice zdravega načina življenja in zdrave prehrane. V sodelovanju z Fitnes center Jeti bo učencem predstavljen pravilen način vadbe. Poudarek bo tudi na gibanju na prostem.
POČITNIŠKE DEJAVNOSTI Vse šolske počitnice Od 1. do 9. razreda Glede na vremenske razmere bodo aktivnosti potekale na prostem ali v šoli. Potekale bodo aktivnosti, ki so povezane z letnim časom.

Vse naštete dejavnosti bodo na Osnovni šoli Pohorskega bataljona Oplotnica in podružničnih šolah na Keblju in Prihovi potekale od novembra 2016 do konca septembra 2021, povezali pa se bomo tudi s partnersko šolo Osnovno šolo ob Dravinji iz Slovenskih Konjic.

 Učence bomo o načrtovanih projektih obveščali in jih nanje vabili s posebnimi obvestili in vabili, objavljenimi na oglasni deski projekta Popestrimo šolo v avli naše šole in na spletni strani šole v rubriki Popestrimo šolo. Vsa obvestila bodo objavljena enkrat tedensko, in sicer za obdobje prihajajočega tedna.

 Dejavnosti projekta bodo potekale v dopoldanskem in popoldanskem času izven časa pouka, ob sobotah in v času šolskih počitnic.

 Udeležba učencev v izbranih dejavnostih je prostovoljna in brezplačna, saj se vsi stroški, povezani z dejavnostmi projekta Popestrimo šolo, financirajo iz evropskih sredstev. Treba pa bo poskrbeti za prevoz otroka.

 Za to, da bodo vse aktivnosti skrbno načrtovane, strokovno vodene in dobro izpeljane bom poskrbela učiteljica Sanja Žgavc v sodelovanju z drugimi učitelji naše šole.

 Vas, spoštovani starši, prosimo, spodbujajte učence k sodelovanju, spremljajte obvestila in jih usmerjajte na učno pot, s soncem obsijano, znanjem obdarovano in s smehom zaznamovano.

 Naj prisotnost vašega otroka popestri našo šolo!

 

           Sanja Žgavc, multiplikator POŠ                                                Matjaž Vrtovec, ravnatelj